KOMA MODULAR alt
Francie_obr.2_zm
Gcp_1493
Gcp_1629
Gcp_1632_0
Gcp_1693
Ebm-0j3mepktb-4_unctgufz66cmfugzor0fx9e8qee2cttdkctcv_3nuekkqd51tqa-azbt13-_ufol3fky2vog
Gcp_1715
Gcp_1716
Gcp_1739
Gcp_1807
Gcp_1809
H3hmmk04c-a_vpqh4vtq2syxz5gbaoan7e3oj0q_coi
Gcp_1574
Gcp_1584

13 fotografií

Startovací bytové domy


Na předměstí francouzské metropole jsme dodali prototypový dům z 15 modulů, který bude sloužit jako komfortní koleje nebo dočasné apartmánové bydlení.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro bydlení / Startovací bytové domy
Rok realizace:2015
Architekt / Studio:Pitch Promotion
Klient:Pitch Promotion
Země realizace:Francie
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 15
Užitná plocha: 444 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Je zřej­mé, že se na vyso­ce kon­ku­renč­ním evrop­ském trhu KOMA udr­žu­je zejmé­na díky neu­stá­lým ino­va­cím. Pro­to může­me sdě­lit, že po úspěš­né spo­lu­prá­ci na pro­jek­tu admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pro ener­ge­tic­kou spo­leč­nost ARE­VA jsme se dosta­li k dal­ším zakáz­kám ve Francii.

Ten­to­krát se jed­ná o zakáz­ku pro vel­kou deve­lo­per­skou spo­leč­nost, pro kte­rou dodá­vá­me byto­vé stav­by z modu­lů. Pro­jekt byl vypra­co­ván fran­couz­ský­mi archi­tek­ty. Na před­měs­tí fran­couz­ské met­ro­po­le tak vyros­te pro­to­ty­po­vý dům, kte­rý bude dokon­čen v břez­nu 2015. Domy by měly slou­žit pro stu­den­ty jako kom­fort­ní kole­je nebo jako dočas­né apartmá­no­vé byd­le­ní. Pro kole­je jsou pou­ži­ty modu­ly půdo­rys­ných roz­mě­rů 6,53,5 met­ru a pro pro­to­ty­po­vý bylo pou­ži­to 15 modu­lů. Dům při­ro­ze­ně spl­ňu­je všech­ny fran­couz­ské nor­my pro trva­lé stavby.

Umístění objektu

Zpět na reference