KOMA MODULAR alt
Drahanovice 20 kopie
Drahanovice 02 kopie
Drahanovice 06 kopie
Drahanovice 23 kopie
Drahanovice 03 kopie
Drahanovice 07 kopie
Drahanovice 25 kopie
Drahanovice 27 kopie
Drahanovice 28 kopie
Drahanovice 37 kopie
Drahanovice 31 kopie
Drahanovice 33 kopie
Drahanovice 35 kopie

12 fotografií

Základní škola v Drahanovicích


Modulární pětitřídní základní škola složená z 25 modulů byla vyrobena a postavena během pouhých 3 měsíců.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2024
Klient:Obec Drahanovice
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1,5 měsíce
Délka výroby: 1,5 měsíce
Počet modulů: 25
Užitná plocha: 450 m2
Forma prodeje:Pronájem

Tam, kde běž­né sta­veb­ní postu­py selhá­va­jí, modu­la­ri­ta uka­zu­je své význam­né před­nos­ti, zejmé­na pak rych­lost výstav­by. Tuto výho­du vyu­ži­li zastu­pi­te­lé obce Dra­ha­no­vi­ce při rea­li­za­ci výstav­by nové základ­ní ško­ly. Sta­tic­ká odol­nost původ­ní budo­vy ško­ly nevy­ho­vo­va­la, a pro­to bylo nezbyt­né pro děti najít nové pro­sto­ry. Díky modu­lár­ní­mu sys­té­mu KOMA moh­ly děti nastou­pit do nové ško­ly za 158 dní od uza­vře­ní původ­ní­ho objek­tu. Samot­ná výro­ba a mon­táž ško­ly trva­la pou­ze 3 měsí­ce, při­čemž mon­táž zača­la v obdo­bí extrém­ních mra­zů, kdy tep­lo­ty kle­sa­ly až 14 stup­ňů pod nulu. Dal­ší výho­dou modu­lár­ní výstav­by je mož­nost rea­li­za­ce i v mra­zi­vých zim­ních měsících.

Budo­va sklá­da­jí­cí se z 25 modu­lů nové výrob­ko­vé řady M7 o roz­mě­rech 6 x 3 met­ry obsa­hu­je 5 tříd, šat­ny, záze­mí pro uči­te­le a soci­ál­ní zaří­ze­ní včet­ně bez­ba­ri­é­ro­vé­ho WC. Pro tepel­ný kom­fort budo­vy bylo vyu­ži­to opláš­tě­ní z PUR pane­lů, tří­dy jsou vyba­ve­ny elek­tric­ký­mi topi­dly a kli­ma­ti­za­cí a dis­po­nu­jí akus­tic­ký­mi pod­hle­dy. Hli­ní­ko­vá okna jsou vyba­ve­na ven­kov­ní­mi hli­ní­ko­vý­mi žalu­zi­e­mi a vnitř­ní povrchy jsou pokry­ty omy­va­tel­ným nátě­rem. Budo­va spl­ňu­je nor­my sta­no­ve­né Minis­ter­stvem škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy a vyho­vu­je akus­tic­kým požadavkům.Zpět na reference