KOMA MODULAR alt

Bytové domy


Nut­nost zajištění dos­tup­ného nájem­ního bydlení vede investo­ry a devel­op­ery k hledání metod rych­lého pořízení bytových domů. Mod­ulární výs­tav­ba prokáza­la, že je jed­ním z řešení budování nedostatkových a dos­tup­ných bytových kapac­it. Linková výro­ba velko­pros­torových mod­ulů v kli­mat­icky stálém prostředí, stan­dard­izace a typ­izace zrych­lu­je celý pro­ces výs­tav­by nových bytů. Hlavně z důvo­du rychlosti a pro­fe­sion­al­izaci výro­by a ověřené kval­itě mod­ulární výs­tav­by, volí stále víc pro­gre­sivních investorů tuto meto­du výs­tav­by. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Cf058530

Sociální bytové domy

Mod­ulární bytové domy se sekundární sedlovou stře­chou pro 40 rodin.

Rok realizace:2012
Klient:COMMA
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110