KOMA MODULAR alt

Byto­vé domy


Nut­nost zajiš­tě­ní dostup­né­ho nájem­ní­ho byd­le­ní vede inves­to­ry a deve­lo­pe­ry k hle­dá­ní metod rych­lé­ho poří­ze­ní byto­vých domů. Modu­lár­ní výstav­ba pro­ká­za­la, že je jed­ním z řeše­ní budo­vá­ní nedo­stat­ko­vých a dostup­ných byto­vých kapa­cit. Lin­ko­vá výro­ba vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů v kli­ma­tic­ky stá­lém pro­stře­dí, stan­dar­di­za­ce a typi­za­ce zrych­lu­je celý pro­ces výstav­by nových bytů. Hlav­ně z důvo­du rych­los­ti a pro­fe­si­o­na­li­za­ci výro­by a ově­ře­né kva­li­tě modu­lár­ní výstav­by, volí stá­le víc pro­gre­siv­ních inves­to­rů tuto meto­du výstav­by. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Cf058530

Sociální bytové domy

Modu­lár­ní byto­vé domy se sekun­dár­ní sed­lo­vou stře­chou pro 40 rodin.

Rok realizace:2012
Klient:COMMA
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110