KOMA MODULAR alt

Pro architek­ty a projektanty


Mod­ulární budovy spada­jí do dvou kat­e­gorií. Trvalé budovy – PMC/​Permanent Mod­u­lar Construction/​a ty které jsou dočas­né a přemístitel­né – NPM­C/Non-per­ma­nent mod­u­lar construction/​. Těm­to kat­e­goriím je tře­ba přizpů­so­bit architek­ton­ický návrh tak, aby byly zachovány všech­ny výhody mod­ulárních kon­strukcí. Hlavně rychlost výs­tav­by a výro­ba budov ve výrob­ních halách metodou Off-site construction.

Tech­nické informace

Co vzít do úvahy při plánování mod­ulární stavby

Fasády mod­ulárních staveb lze opatřit vše­mi dos­tup­ný­mi mater­iá­ly. Doporuču­je se ale volit takové, které nejvíce vyhovu­jí mod­ulárním stavbám a které lze provádět ve výrob­ním závodě. Pokud se provádí fasády až na místě určení, prod­lužu­je se čas mon­táže o dobu mon­táže fasády. Zvolený druh fasády také ovlivňu­je roze­bíratel­nost stav­by a její další použití.

Více o fasádách

Velikost mod­ulů ovlivňu­je přepravitel­nost — nadrozměr. Leg­isla­tivní před­pisy pro nadrozměr se v jed­notlivých zemí liší, pro­to doporuču­jeme před návrhem toto konzul­to­vat s výrobcem s určením země, kde je plánová­na real­izace. Je dána přímá úměra — čím je mod­ul větší, tím je mon­táž rych­le­jší, ale dopra­va finančně náročnější. Mod­u­ly lze do světlé výšky cca 3m přepravo­vat ve složeném stavu, nad 3m lze přeprav­it mod­ul v tzv. flat-pack stavu /​podlaha a strop a stěny jsou složené do balíku”, který se na místě určení složí/​. Vyro­bitel­né mod­u­ly jsou až v rozměrech 12m x 4m x 4m — venkovní rozměry.

Při návrhu je tře­ba správně rozvrhnout poskládání mod­ulů vedle sebe tak, aby spo­je mod­ulů byly proveditel­né. Při sklad­bě mod­ulů je tře­ba myslet na odvod vody ze střechy, pokud se neu­važu­je sekundární střecha se samostat­ným řešením odvo­du vody ste­jně jako na kla­sick­ých stavbách. Vyložení jed­notlivých mod­ulů lze bez dodatečných úprav sta­tiky rámů mod­ulů provést do 0,6m. Pokud je požadováno větší vyložení, je nut­né zajis­tit buď pode­pření mod­u­lu nebo navrhnout speciál­ní řešení rámové kon­strukce, které ovlivňu­je jak cenu stavbu, tak cenu dokumentace.

Fir­ma KOMA MOD­U­LAR vyrábí stan­dard­ně mod­u­ly až do 4 pod­laží. Sto­ho­vatel­nost je ovlivně­na i zvole­nou výrobkovou řadou mod­ulů. V pří­padě poža­davku na více pod­lažní budovu je tře­ba toto indi­viduál­ně řešit s výrobcem. Je tře­ba si ale uvě­domit, že atyp­ické řešení ovlivní čas a cenu navrho­vané budovy.

Je doporučeno zohled­nit při dis­poz­ičním řešení sys­tém skládání rámů mod­ulů. V každém rohu rámu mod­ule je sloup, který je vhod­né dis­poz­ičně začlen­it. Vnitřní příčky je vhod­né řešit v místě rámu mod­ulů nebo v prostřed­ku mod­u­lu se zřetelem na umístění oken. San­itární část budovy je vhod­né řešit vždy v rám­ci jed­no­ho mod­u­lu a v pří­padě více­pod­lažní budovy umísťo­vat san­itární mod­u­ly nad sebou.

Mod­ulární výs­tav­ba je typ­ická tím, že jed­notlivé mod­u­ly jsou samono­sné a tudíž není pro zák­la­dy vyžadová­na zák­ladová des­ka. Mod­ulární budovu lze zak­lá­dat na zák­ladové pasy nebo patky. Mohou se použít i zák­ladové vru­ty tam, kde to ros­tlá zem­i­na umožňu­je. Něk­teré výrobkové řady mod­ulů vyžadu­jí zanechat pod spod­ní pod­la­hou vzdu­chovou mezeru, která zabraňu­je kon­den­zaci vlhkosti. V tom­to pří­padě je nut­né umožnit odvětrání těch­to zák­ladů. Vzdu­chová mez­era v něk­terých pří­padech nahrazu­je pro­ti­radonovou izolaci.

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.
Pekarna kutzer erbendorf 02

Budovy pro podnikání

Pod­nikání v mod­ulárních objek­tech jde zcela v souladu aktuál­ních společen­ských poža­davků: Rych­lá, vari­abil­ní výs­tav­ba s možný­mi změ­na­mi dis­poz­ic v budouc­nu – to vše s ohle­dem na společen­sk­ou odpověd­nost firmy (více o cirkulární výs­tavbě), jejíž účel či dokonce umístění je možné vždy přehodnotit.

Desig­nově unikát­ní sys­tém Mod­ulární výstavby

Fash­ion­Line

Navštivte microsite produktu

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110