KOMA MODULAR alt

Pro archi­tek­ty a projektanty


Modu­lár­ní budo­vy spa­da­jí do dvou kate­go­rií. Trva­lé budo­vy – PMC /Permanent Modu­lar Construction/ a ty kte­ré jsou dočas­né a pře­mís­ti­tel­né – NPM­C/­Non-per­ma­nent modu­lar construction/. Těm­to kate­go­ri­ím je tře­ba při­způ­so­bit archi­tek­to­nic­ký návrh tak, aby byly zacho­vá­ny všech­ny výho­dy modu­lár­ních kon­struk­cí. Hlav­ně rych­lost výstav­by a výro­ba budov ve výrob­ních halách meto­dou Off-site construction.

Tech­nic­ké informace

Co vzít do úva­hy při plá­no­vá­ní mod­ulární stavby

Fasády modu­lár­ních sta­veb lze opat­řit vše­mi dostup­ný­mi mate­ri­á­ly. Dopo­ru­ču­je se ale volit tako­vé, kte­ré nej­ví­ce vyho­vu­jí modu­lár­ním stav­bám a kte­ré lze pro­vá­dět ve výrob­ním závo­dě. Pokud se pro­vá­dí fasády až na mís­tě urče­ní, pro­dlu­žu­je se čas mon­tá­že o dobu mon­tá­že fasády. Zvo­le­ný druh fasády také ovliv­ňu­je roze­bí­ra­tel­nost stav­by a její dal­ší použití.

Více o fasádách

Veli­kost modu­lů ovliv­ňu­je pře­pra­vi­tel­nost - nadroz­měr. Legisla­tiv­ní před­pi­sy pro nadroz­měr se v jed­not­li­vých zemí liší, pro­to dopo­ru­ču­je­me před návrhem toto kon­zul­to­vat s výrob­cem s urče­ním země, kde je plá­no­vá­na rea­li­za­ce. Je dána pří­má úmě­ra - čím je modul vět­ší, tím je mon­táž rych­lej­ší, ale dopra­va finanč­ně nároč­něj­ší. Modu­ly lze do svět­lé výš­ky cca 3m pře­pra­vo­vat ve slo­že­ném sta­vu, nad 3m lze pře­pra­vit modul v tzv. flat-pack sta­vu /podlaha a strop a stě­ny jsou slo­že­né do balí­ku“, kte­rý se na mís­tě urče­ní složí/. Vyro­bi­tel­né modu­ly jsou až v roz­mě­rech 12m x 4m x 4m - ven­kov­ní rozměry.

Při návr­hu je tře­ba správ­ně roz­vrh­nout posklá­dá­ní modu­lů ved­le sebe tak, aby spo­je modu­lů byly pro­ve­di­tel­né. Při sklad­bě modu­lů je tře­ba mys­let na odvod vody ze stře­chy, pokud se neu­va­žu­je sekun­dár­ní stře­cha se samo­stat­ným řeše­ním odvo­du vody stej­ně jako na kla­sic­kých stav­bách. Vylo­že­ní jed­not­li­vých modu­lů lze bez doda­teč­ných úprav sta­ti­ky rámů modu­lů pro­vést do 0,6m. Pokud je poža­do­vá­no vět­ší vylo­že­ní, je nut­né zajis­tit buď pode­pře­ní modu­lu nebo navrh­nout spe­ci­ál­ní řeše­ní rámo­vé kon­struk­ce, kte­ré ovliv­ňu­je jak cenu stav­bu, tak cenu dokumentace.

Fir­ma KOMA MODU­LAR vyrá­bí stan­dard­ně modu­ly až do 4 pod­la­ží. Sto­ho­va­tel­nost je ovliv­ně­na i zvo­le­nou výrob­ko­vou řadou modu­lů. V pří­pa­dě poža­dav­ku na více pod­laž­ní budo­vu je tře­ba toto indi­vi­du­ál­ně řešit s výrob­cem. Je tře­ba si ale uvě­do­mit, že aty­pic­ké řeše­ní ovliv­ní čas a cenu navr­ho­va­né budovy.

Je dopo­ru­če­no zohled­nit při dis­po­zič­ním řeše­ní sys­tém sklá­dá­ní rámů modu­lů. V kaž­dém rohu rámu modu­le je sloup, kte­rý je vhod­né dis­po­zič­ně začle­nit. Vnitř­ní příč­ky je vhod­né řešit v mís­tě rámu modu­lů nebo v pro­střed­ku modu­lu se zře­te­lem na umís­tě­ní oken. Sani­tár­ní část budo­vy je vhod­né řešit vždy v rám­ci jed­no­ho modu­lu a v pří­pa­dě více­pod­laž­ní budo­vy umís­ťo­vat sani­tár­ní modu­ly nad sebou.

Modu­lár­ní výstav­ba je typic­ká tím, že jed­not­li­vé modu­ly jsou samo­nos­né a tudíž není pro zákla­dy vyža­do­vá­na zákla­do­vá deska. Modu­lár­ní budo­vu lze zaklá­dat na zákla­do­vé pasy nebo pat­ky. Mohou se pou­žít i zákla­do­vé vru­ty tam, kde to rost­lá zemi­na umož­ňu­je. Někte­ré výrob­ko­vé řady modu­lů vyža­du­jí zane­chat pod spod­ní pod­la­hou vzdu­cho­vou meze­ru, kte­rá zabra­ňu­je kon­den­za­ci vlh­kos­ti. V tom­to pří­pa­dě je nut­né umož­nit odvě­trá­ní těch­to zákla­dů. Vzdu­cho­vá meze­ra v někte­rých pří­pa­dech nahra­zu­je pro­ti­ra­do­no­vou izolaci.

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.
Pekarna kutzer erbendorf 02

Budovy pro podnikání

Pod­ni­ká­ní v modu­lár­ních objek­tech jde zce­la v sou­la­du aktu­ál­ních spo­le­čen­ských poža­dav­ků: Rych­lá, vari­a­bil­ní výstav­ba s mož­ný­mi změ­na­mi dis­po­zic v budouc­nu – to vše s ohle­dem na spo­le­čen­skou odpo­věd­nost fir­my (více o cir­ku­lár­ní výstav­bě), jejíž účel či dokon­ce umís­tě­ní je mož­né vždy přehodnotit.

Designo­vě uni­kát­ní sys­tém Modu­lár­ní výstavby

Fashi­on­Li­ne

Navštivte microsite produktu

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110