KOMA MODULAR alt
5mm0845
5mm0845
5mm0699
5mm0797_0
5mm0734
5mm0747
5mm0798
5mm0750
5mm0759
5mm0774
5mm0852

10 fotografií

Administrativní budova pro Volkswagen Slovakia


KOMA SLOVAKIA vybudovala třípodlažní modulární administrativní budovu pro technické pracovníky Volkswagen Slovakia pro modely řady Audi, Porsche a Volkswagen.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2016
Klient:Volkswagen Slovakia
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 1 měsíc
Počet modulů: 114
Užitná plocha: 2565 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Naše sester­ská orga­ni­za­ce KOMA SLO­VA­KIA zís­ká­vá díky kva­lit­ním výrob­kům KOMA nároč­né zákaz­ní­ky na Slo­ven­sku. Jed­na z posled­ních rea­li­za­cí je roz­ší­ře­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy pro nad­ná­rod­ní kon­cern Volkswagen v Bra­ti­sla­vě. Modu­lár­ní budo­va je umís­tě­ná v are­á­lu Volkswagen Slo­va­kia pří­mo u vstu­pu do bra­ti­slav­ské­ho are­á­lu. Tří­pod­laž­ní objekt slou­ží pro tech­nic­ké pra­cov­ní­ky vyrá­bě­jí­cí mode­ly zna­ček Audi, Por­sche a Volkswagen. Celá budo­va byla posta­ve­na ze 114 modu­lů roz­mě­rů 7.5002.9903.063 mm, kte­ré vyho­vu­jí všem tech­nic­kým poža­dav­kům, kte­ré musí spl­ňo­vat výrob­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy z hle­dis­ka požár­ní ochra­ny, tepel­ně­tech­nic­kých, zvu­ko­vých a sta­tiských vlast­nos­tí a samo­zřej­mě bez­peč­nos­ti a hygi­e­ny. Nemen­ší míra pozor­nos­ti byla kla­de­na i na design budo­vy. KOMA SLO­VA­KIA stá­le více pro­ka­zu­je schop­nost vyho­vět i těm nej­ná­roč­něj­ším zákaz­ní­kům z pod­ni­ka­tel­ské nebo komu­nál­ní sféry.
Umístění objektu

Zpět na reference