KOMA MODULAR alt
Eneva-13
Eneva-22
Eneva-16
Eneva-15
Eneva-13
Eneva-9
Eneva-5
Eneva-3
Eneva-1

8 fotografií

Škola v Ženevě


6-třídní dočasná přemístitelná modulární škola.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace školské / Základní školy
Rok realizace:2010
Země realizace:Švýcarsko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 26
Užitná plocha: 624 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Ve švý­car­ské Žene­vě potře­bo­va­li vyře­šit jed­no­du­še pře­chod­ný nedo­sta­tek míst pro ško­lu. Pro ten­to účel zvo­li­li zod­po­věd­ní pra­cov­ní­ci jed­no­du­chou stav­bu z obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů. Počí­tá se, že až pře­chod­ný nedo­sta­tek pro­stor pomi­ne, budo­va se roze­be­re a pře­mís­tí tam, kde nedo­sta­tek míst pro malé ško­lá­ky bude pře­tr­vá­vat nebo se pro­dá jako celek nebo po jed­not­li­vých modu­lech dal­ším zájem­cům. Řeše­ní pře­chod­né­ho nedo­stat­ku pro­stor pomo­cí sta­veb z obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů je v zemích na západ od našich hra­nic cel­kem běž­ný. Stav­ba je nad­stan­dard­ně zatep­le­na, tudíž ani pro­voz nebu­de vyka­zo­vat vel­ké náro­ky na vytá­pě­ní. Pokud inves­tor poža­du­je vyře­šit natr­va­lo nedo­sta­tek pro­stor, tak vět­ši­nou volí meto­du výstav­by z pro­sto­ro­vých modu­lů, kde se otví­rá pro­stor pro zají­ma­vá archi­tek­to­nic­ká řeše­ní v kom­bi­na­ci s rych­los­tí výstav­by a pří­z­ni­vou cenou. Tyto stav­by už ale nejsou budo­vá­ny z obyt­ných a sani­tár­ních kon­tej­ne­rů, ale jsou navr­že­ny a vysta­vě­ny sys­té­mem modu­lár­ní výstav­by s prv­ky modu­lár­ní architektury.

Umístění objektu

Zpět na reference