KOMA MODULAR alt

Pro stát­ní insti­tuce, měs­ta a obce


Komunál­ní mod­ulární výs­tav­ba je oblíbená hlavně u zod­pověd­ných zas­tupitelů. Mod­ulární škol­ské stav­by díky své vari­abil­itě a možnos­ti přemísťování tam, kde je nedostatek míst jak v mateřských, tak zák­lad­ních školách získá­va­jí stále větší oblibu. Ale i per­ma­nent­ní mod­ulární bytové domy, domovy pro senio­ry nebo budovy pro zdravot­nictví řeší rych­le potře­bu občanů, který­mi získá­va­jí zas­tupitelé hlasy.

Kindergarten_lapp_kabel_15

Realizace školské

Mod­ulární mateřské školy, zák­lad­ní školy, ale i vysoké a speciál­ní školy díky rychlosti a okamžité možnos­ti použití řeší rych­le a kval­it­ně potře­by nedostatku míst pro žáky ve městech i na vesnicích.

Slavoj plzen 29

Realizace pro sport

Mod­ulární zázemí pro různé sporty, indi­viduál­ní i kolek­tivní, zim­ní i let­ní vyřeši­la prob­lém s nedostatkem šat­en, hygien­ick­ých zařízení, ale i pros­to­ry pro odd­ech pro sportovce mno­ha odvětví.

Kancelare-wk-06

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budovy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rychlosti a mobil­itě nejvíce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.

Francie_obr.2_zm

Bytové domy

Extrém­ně krátký čas díky pre­fab­rikaci a výs­tav­by sys­témem off-site con­struc­tion” real­izace bytových domů oslovu­jí hlavně pro­gre­sivní investo­ry a developery. 

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Hotely

Hote­ly z pros­torových mod­ulů jsou v souladu s mod­erní architek­tur­ou a filo­zofií udržitel­nos­ti a ochrany živ­ot­ního prostředí.

Ggz-friesland-7

Domy pro seniory

Mod­ulární domovy pro senio­ry jsou alter­na­tivou řešení prob­lé­mu s nedostatkem míst v podob­ných zařízeních, které řeší přís­lušné orgány v reak­ci na stárnoucí populaci.

HOM Skalité

Prodejny

Prode­jny z velko­pros­torových mod­ulů mohou být dočas­né i trvalé, na pron­a­jatém pozemku i ve vlast­ním vlast­nictví. Mohou se rozšiřo­vat i zmenšo­vat dle potřeby.

Modulární kulturní dům Norberčany

Realizace pro kulturu

Stálé kul­turní domy, ale i pop-up mod­ulární architek­tu­ra oživu­jící veře­jný pros­tor, to je par­ke­ta pro využití velko­pros­torových modulů.

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110