KOMA MODULAR alt

Zdravot­nická zařízení


Šetrná insta­lace velko­pros­torových mod­ulů, které jsou v co největší míře vys­tro­je­ny už na výrob­ní lince ve výrob­ních halách, sys­témem let­mé mon­táže pří­mo z nák­lad­ních auto­mo­bilů na mís­to určení, to je výrazná před­nost mod­ulární výs­tav­by. Tato meto­da, co nejméně obtěžu­je okolí při výs­tavbě, což je ve zdravot­nictví, kde klid léčí, nepřekonatel­ná před­nost. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Související reference

2018 |
Soukromá zubní ordinace v městě GESEKE
2009 |
Administrativní budova ERASMUS Rotterdam
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava

Protialkoholní stanice

Mod­ulární pro­tialko­hol­ní záchyt­ná stan­ice v Jihlavě.

Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing. arch. Jiří Pelikán
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Studie Alzheimer centrum

Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110