KOMA MODULAR alt

Zdra­vot­nic­ká zařízení


Šetr­ná insta­la­ce vel­ko­prosto­ro­vých modu­lů, kte­ré jsou v co nej­vět­ší míře vystro­je­ny už na výrob­ní lin­ce ve výrob­ních halách, sys­té­mem let­mé mon­tá­že pří­mo z náklad­ních auto­mo­bi­lů na mís­to urče­ní, to je výrazná před­nost modu­lár­ní výstav­by. Tato meto­da, co nejmé­ně obtě­žu­je oko­lí při výstav­bě, což je ve zdra­vot­nic­tví, kde klid léčí, nepře­ko­na­tel­ná před­nost. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Související reference

2018 |
Soukromá zubní ordinace v městě GESEKE
2009 |
Administrativní budova ERASMUS Rotterdam
Protialkoholní záchytná stanice Jihlava

Protialkoholní stanice

Modu­lár­ní pro­ti­al­ko­hol­ní záchyt­ná sta­ni­ce v Jihlavě.

Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Ing. arch. Jiří Pelikán
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Studie Alzheimer centrum

Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svá­ře­cí prů­kaz EN 1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110