KOMA MODULAR alt
Parkview office building 5
Parkview office building 4
Parkview office building 1
Parkview office building 6
Parkview office building 5
Parkview office building 2
Parkview office building 3

6 fotografií

Přispěli jsme k obleku aministrativní budovy Parkview


Alucobondové kazety pro administrativní budovu v byznysové čtvrti Pankrác v Praze.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2020
Architekt / Studio:Richard Meier & Partners
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády

Při­spě­li jsme k oble­ku nové­ho kle­no­tu mezi kan­ce­lář­ský­mi budo­va­mi v srd­ci byz­ny­so­vé čtvr­ti v Pra­ze 4 na Pan­krá­ci. Vyro­bi­li jsme a namon­to­va­li pro­větrá­va­né opláš­tě­ní z alu­co­bon­do­vých kazet pro Wie­den s.r.o, kon­krét­ně se jed­ná o vstup­ní por­tál. Budo­va Parkview – navr­že­ná svě­tozná­mým archi­tek­to­nic­kým stu­di­em Richard Meier & Part­ners – spl­ňu­je nej­vyš­ší tech­no­lo­gic­ké a eko­lo­gic­ké stan­dar­dy udr­ži­tel­ných budov LEEDWELL. Kan­ce­lá­ře s mno­ha tera­sa­mi nabí­zí výhled do sou­sed­ní­ho pan­krác­ké­ho par­ku i na celé pano­ra­ma Prahy.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku