KOMA MODULAR alt
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště
Zázemí berlínského letiště

8 fotografií

Moduly pro zázemí parkoviště u berlínského letiště


Zázemí parkoviště u berlínského letiště. Moduly s vodorovnými lamelami.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 126 m2
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Vodorovné plechové lakované lamely

Modu­lár­ní objek­ty se s úspě­chem osvěd­ču­jí i jako záze­mí pro pro­vo­zy pro růz­né pod­ni­ka­tel­ské sub­jek­ty. Někdy bývá na ško­du uni­form­ní vzhled obyt­ných kon­tej­ne­rů se stan­dard­ním opláš­tě­ním z navl­ně­né­ho ple­chu. Naše fir­ma díky dosta­teč­né­mu strojmí,u vyba­ve­ní nabí­zí mno­ho vari­ant opláš­tě­ní modu­lů nebo celých fasád. Pro ten­to objekt si zvo­lil náš dlou­ho­do­bý obchod­ní part­ner vodo­rov­né ple­cho­vé lame­ly, kte­ré jsme opat­ři­li lakem v barev­nos­ti dle objed­na­te­le. Celé záze­mí je tvo­ře­no sed­mi modu­ly, kde jsou ved­le kan­ce­lá­ří i sani­tár­ní míst­nos­ti, kuchyň­ka a vše, co si tako­vé záze­mí vyžaduje.

Umístění objektu

Zpět na reference