KOMA MODULAR alt

11 fotografií

Kanceláře na střeše pro Barum Continental


Kanceláře na střeše pro Barum Continental

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2019
Klient:Barum Continental
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 měsíce
Délka výroby: 4 týdny
Počet modulů: 24
Užitná plocha: 750 m2
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Okna, dveře
Poznámka:Celá realizace byla uskutečněna za 8 měsíců od objednávky.

Naše fir­ma doda­la pro Barum Con­ti­nen­tal nové kan­ce­lář­ské pro­sto­ry na stře­chu stá­va­jí­cí budo­vy. I když jsme v minu­los­ti doda­li podob­né nástav­by v zahra­ni­čí, hlav­ně v nemoc­nič­ních are­á­lech, tato nástav­ba je v Čes­ké repub­li­ce uni­kát­ní a prv­ní. Nabí­zí tak mož­nost roz­ší­ře­ní pro­stor v are­á­lech, kte­ré nema­jí mož­nost roz­ší­ře­ní ve vol­ném pro­sto­ru. V nových kan­ce­lá­řích budou pra­cov­ní­ci IT Ser­vis­ní­ho cen­t­ra SCEE Ser­vi­ce Cen­ter Estern Euro­pe posky­to­vat všem výrob­ním závo­dům kon­cer­nu Con­ti­nen­tal ve všech zemích svě­ta, kte­rých je více než 15, IT servis.


Umístění objektu

Zpět na reference