KOMA MODULAR alt

Sani­tár­ní moduly


Více než dese­ti­le­tá spo­lu­prá­ce fir­my KOMA s nad­ná­rod­ní­mi spo­leč­nost­mi, kte­ré posky­tu­jí pře­mís­ti­tel­né sani­tár­ní modu­ly a kon­tej­ne­ry včet­ně slu­žeb s tím sou­vi­se­jí­cích, na vývo­ji těch­to modu­lů, uči­ni­la z fir­my KOMA spe­ci­a­lis­tu v tom­to obo­ru. Fir­ma KOMA nabí­zí stan­dard­ní řeše­ní, ale spe­ci­ál­ní modu­ly jak indi­vi­du­ál­ní, tak celé kolek­ce. Samo­zřej­mos­tí je, před kaž­dou novou kolek­cí vyro­be­ní pro­to­ty­pu, kte­rý se odsou­hla­sí před séri­o­vou výrobou.

Vip-sani-1

VIP sanitární moduly TOI TOI & DIXI

Fir­ma Toi­Toi & Dixi a ADCO má poboč­ky po celém svě­tě a tyto nad­stan­dard­ní modu­ly pro­na­jí­má pro kul­tur­ní či spor­tov­ní akce, všu­de tam, kde si zákaz­ník žádá mobi­li­tu a při­tom luxus.

Rok realizace:2005
Klient:TOiITOI
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení
Schmidt-5

Sociální zázemí pro výrobní firmu

Modu­lár­ní pat­ro­vá pří­stav­ba záze­mí pro zaměstnance. 

Rok realizace:2011
Klient:Schmidt
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Související reference

2018 |
Speciální sanitární moduly do Norska_ Råde

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110