KOMA MODULAR alt

San­itární moduly


Více než desetiletá spolupráce firmy KOMA s nad­národ­ní­mi společnos­t­mi, které posky­tu­jí přemístitel­né san­itární mod­u­ly a kon­te­jn­ery včet­ně služeb s tím sou­vise­jících, na vývo­ji těch­to mod­ulů, učini­la z firmy KOMA spe­cial­is­tu v tom­to oboru. Fir­ma KOMA nabízí stan­dard­ní řešení, ale speciál­ní mod­u­ly jak indi­viduál­ní, tak celé kolekce. Samozře­j­mostí je, před kaž­dou novou kolekcí vyrobení pro­to­ty­pu, který se odsouh­lasí před séri­ovou výrobou.

Vip-sani-1

VIP sanitární moduly TOI TOI & DIXI

Fir­ma ToiToi & Dixi a ADCO má pobočky po celém světě a tyto nad­stan­dard­ní mod­u­ly pron­a­jímá pro kul­turní či sportovní akce, všude tam, kde si zákazník žádá mobil­i­tu a přit­om luxus.

Rok realizace:2005
Klient:TOiITOI
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení
Schmidt-5

Sociální zázemí pro výrobní firmu

Mod­ulární patro­vá přís­tav­ba zázemí pro zaměstnance. 

Rok realizace:2011
Klient:Schmidt
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Související reference

2018 |
Speciální sanitární moduly do Norska_ Råde

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110