KOMA MODULAR alt
Cf040328
P1060072
P1060070
P1060065
P1060063
Dscn2150
Dscn2148
Dscn2146
Dscn2137
Dscn2136
Dscn2103
Dscn2102
P1060076
Vlaardingen-decabin-concurent-19
Vlaardingen-decabin-concurent-2
Vlaardingen-decabin-concurent-1
Vlaardingen-decabin-concurent
Cf040323
Cf040328
Cf040339
Cf040343
Cf040347
Cf040326
Vlaardingen decabin concurent 17
Vlaardingen decabin concurent 8
Vlaardingen decabin concurent 5
Vlaardingen decabin concurent 20

26 fotografií

De Cabin Concurrent Vlaardingen, NL


Patrové modulární sídlo společnosti pronajímající obytné a sanitární moduly.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2011
Klient:De Cabin Concurrent
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 10
Užitná plocha: 180 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma Pri­maka­bin BV hle­da­la doda­va­te­le modu­lár­ní budo­vy pro vybu­do­vá­ní síd­la své nové dce­ři­né spo­leč­nos­ti DE CABIN CON­CURRENT, sou­čas­ně tato fir­ma nabí­zí obyt­né a sani­tár­ní kon­tej­ne­ry a modu­ly pro stav­by trva­lé­ho cha­rak­te­ru nebo pro zaří­ze­ní sta­ve­niš­tě. Po důklad­ném výbě­ru se fir­ma roz­hod­la spo­lu­pra­co­vat s naší fir­mou. Hlav­ním argu­men­tem pro tuto spo­lu­prá­ci byly zku­še­nos­ti naší fir­my v oblas­ti modu­lár­ní výstav­by a smy­sl pro ino­va­ce. Síd­lo dce­ři­né spo­leč­nos­ti DE CABIN CON­CURRENT nelze pře­hléd­nout z dál­ni­ce na Vla­ar­din­gen. K vel­kým plu­sům při roz­ho­do­vá­ní pro spo­lu­prá­ci s naší fir­mou při­spě­lo také to, že jsme před výro­bou poskyt­li naše­mu obchod­ní­mu part­ne­ro­vi pro­sto­ro­vé výkre­sy ve 3D včet­ně rea­lis­tic­ké vizualizace.

Umístění objektu

Zpět na reference