KOMA MODULAR alt
Canaletto_losberger_londyn_2
Canaletto_losberger_londyn_2
Canaletto_losberger_londyn_11
Canaletto_losberger_londyn_16
Canaletto_losberger_londyn_21
Canaletto_losberger_londyn_31
Canaletto_losberger_londyn_59
Canaletto_losberger_londyn_49
Canaletto_losberger_londyn_43

8 fotografií

Kancelář a showroom v centru Londýna, UK


Tentokrát KOMA dodala stavbu v samotném centru Londýna - projekt kanceláře a prodejního showroomu prestižních bytů britské developerské společnosti.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2015
Klient:Losberger UK
Země realizace:Spojené království
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 4
Užitná plocha: 60 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA má i v roce 2015 celou řadu zají­ma­vých rea­li­za­cí v zahra­ni­čí. Ten­to­krát vám chce­me před­sta­vit stav­bu v samot­ném cen­t­ru Lon­dý­na - pro­jekt kan­ce­lá­ře a pro­dej­ní­ho showro­o­mu pres­tiž­ních bytů brit­ské deve­lo­per­ské společnosti.

Sesta­va z vel­ko­for­má­to­vých modu­lů Com­fort­Li­ne vznik­la za spo­lu­prá­ce s part­ne­rem Losber­ger UK. Ten­to zají­ma­vý pro­jekt je sou­čas­ně pre­mi­é­rou výrob­ko­vé řady Com­fort­Li­ne mimo úze­mí Čes­ké repub­li­ky a Slo­ven­ska. KOMA modu­ly řady Com­fort­Li­ne byly dodá­ny v nej­vyš­ší mož­né kva­li­tě a desig­nu, kte­rý co nej­lé­pe vyho­vo­val před­sta­vě inves­to­ra. Ten si vybral modu­lár­ní objekt pře­de­vším z důvo­du vyso­ké vari­a­bi­li­ty a mož­nos­ti postup­né­ho roz­ši­řo­vá­ní. Svou roli zde hrá­la i rych­lost výstav­by z modulů.

Spo­je­ní KOMA modu­lů a luxus­ní byto­vé výstav­by uka­zu­je, že i modu­lár­ní archi­tek­tu­ra může poskyt­nout odpo­ví­da­jí­cí záze­mí pro pro­jek­ty toho­to typu.

Umístění objektu

Zpět na reference