KOMA MODULAR alt
Stating
Cf056601
Cf056615
Cf056610
Cf056606
211220125553
211220125555
211220125564
211220125569
220120135748
Cf056632
Stating

11 fotografií

Kancelářská budova pro Triga Partners, CZ


Patrová modulární kancelářská budova s fasádou Thermowood

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2012
Klient:Triga Partners
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Výrobková řada: StandardLine

Modu­lár­ní výstav­ba sys­té­mem KOMA se čím dál tím více uplat­ňu­je také v Čes­ké repub­li­ce. Výraz­ně tomu při­spě­lo, že byla mezi fasády zařa­ze­na pří­rod­ní dře­vě­ná fasáda Ther­mowo­od, kte­rá po řadě gol­fo­vých záze­mí a po záze­mí v biat­lo­no­vém are­á­lu v Novém Měs­tě na Mora­vě našla uplat­ně­ní také u kan­ce­lář­ské budo­vy fir­my Tri­ga Partners.

Ten­to výrob­ce skel, skle­ně­ných výpl­ní a pří­ček, jež síd­lí ve Džbá­no­vě u Vyso­ké­ho Mýta vyu­žil vari­a­bi­li­ty modu­lár­ní výstav­by a budo­vu pojal více­ú­če­lo­vě. V pří­ze­mí pat­ro­vé budo­vy tvo­ře­né z osmi modu­lů o roz­mě­ru 8×3 m se nachá­zí kan­ce­lá­ře a vzor­ko­vá pro­dej­na. V pat­ře budo­vy jsou umís­tě­ny šat­ny. Jedi­neč­nou výho­dou této budo­vy byla zejmé­na její super rych­lá výstav­ba, kte­rá prak­tic­ky nena­ru­ši­la dosa­vad­ní chod fir­my a téměř oka­mži­tě nabíd­la nové potřeb­né prostory.

Umístění objektu

Zpět na reference