KOMA MODULAR alt
Kybernetes-kosice-4
Kancelaria-technika
Kybernetes-kosice-fasada
Kybernetes-schody-tocite
Pohlad-bocny
Kybernetes
Relaxacne-miesto-zamestnancov
Kybernetes-kosice-1
Kybernetes-kosice-2
Kybernetes-kosice-3
Kybernetes-kosice-4
Kybernetes-kosice-5
Kybernetes-kosice-6
Kybernetes-kosice-7
Kybernetes-kosice-8
Kybernetes-kosice-9
Kybernetes-kosice-10
Kybernetes-kosice-11
Kybernetes-kosice-12
Kybernetes-kosice-13
Kybernetes-kosice-14

20 fotografií

Administrativní budova pro Kybernetes


Dvoupodlažní administrativní budova s omítkovou fasádou.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2011
Klient:Kybernetes
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 20
Užitná plocha: 300 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Kan­ce­lář­skou budo­vu pro fir­mu Kyber­ne­tes v Koši­cích doda­la naše sester­ská fir­ma KOMA SLO­VA­KIA. Výro­bu a mon­táž zajis­ti­la KOMA MODU­LAR. Budo­va je dvou­pod­laž­ní s omít­kou o cel­ko­vé plo­še 300 m². Kan­ce­lář­skou budo­vu pro fir­mu Kyber­ne­tes v Koši­cích na prv­ní pohled vypa­dá jako kon­venč­ní budo­va. I tak mohou vypa­dat modu­ly řady Stan­dar­d­Li­ne, bude-li si to zákaz­ník přát. Objekt je dvou­pod­laž­ní s omít­kou o cel­ko­vé plo­še 300 m². Její inte­ri­ér přes­ně napl­ňu­je poža­dav­ky kli­en­ta, aby kdo­ko­liv do budo­vy při­šel, měl pocit, že je v zdě­né budo­vě. Co by ovšem kon­venč­ní výstav­ba nedo­ká­za­la, je spl­nit šibe­nič­ní ter­mín výstav­by. Pro­to si kli­ent vybral KOMA sys­tém – vari­a­bil­ní a super­rych­lý způ­sob výstavby.

Umístění objektu

Zpět na reference