KOMA MODULAR alt
vývojové inovační centrum modularity KOMA Vizovice
vývojové inovační centrum modularity KOMA Vizovice zboku
vývojové inovační centrum modularity KOMA Vizovice v noci
28 kopie
8 kopie min
9 kopie min
10 kopie min
13 kopie min
14 kopie min
16 kopie min
21 kopie min
Vývojové inovační centrum modularity Vizovice KOMA open space
Vývojové inovační centrum modularity Vizovice KOMA interiér
Vývojové inovační centrum modularity Vizovice KOMA kuchyně
Vývojové inovační centrum modularity Vizovice KOMA dveře
Vývojové inovační centrum modularity Vizovice KOMA zasedací místnost
Vývojové inovační centrum modularity Vizovice KOMA svítidla

16 fotografií

Vývojové a inovační centrum modularity


Žádný pravý úhel, střecha v úrovni přilehlé komunikace. Nová budova v areálu firmy KOMA boří zažité stereotypy o modulární výstavbě. Díky spolupráci s architektonickým duem Michal Krištof a Ondřej Chybík se jim podařilo vytvořit unikátní prostor s plochou 170 m2 jen s pomocí 6 modulů s lichoběžníkovým půdorysem.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2021
Architekt / Studio:Chybik+Kristof architects & urban designers
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 6
Užitná plocha: 170 m2

Budo­vu může­te posta­vit z růz­ných mate­ri­á­lů – z cihel, pane­lů nebo z celých modu­lů. U Vývo­jo­vé­ho ino­vač­ní­ho cen­t­ra je ten­to kon­cept posu­nu­tý o kus dál tím, že je vyu­ži­tý a vypl­ně­ný pro­stor prá­vě mezi modu­ly. Smys­lem ino­vač­ní­ho cen­t­ra bylo osvo­bo­dit modu­lár­ní archi­tek­tu­ru od strikt­ně pra­vé­ho úhlu.

Celý kon­cept archi­tek­ti pod­trh­li barev­nos­tí – všech­ny modu­ly jsou uvnitř mat­ně čer­né a ukrý­va­jí kom­plet­ní záze­mí od tech­nic­ké míst­nost, přes šat­ny, kuchyň­ku, sani­tár­ní zaří­ze­ní, až po mul­ti­me­di­ál­ní vyba­ve­ní nebo showro­om. Nao­pak
pro­sto­ry mezi modu­ly tvo­ří pro­stor­ný open spa­ce v kon­trast­ní bílé bar­vě s vyu­ži­tím per­fo­ro­va­né­ho ple­chu, designo­vě vychá­zí ze vzhle­du labo­ra­to­ře. Aby se s pro­sto­rem dalo pruž­ně pra­co­vat, je uvnitř vytvo­ře­ný důmy­sl­ný sys­tém bílých závě­sů, pomo­cí kte­rých lze pro­stor pro­mě­nit na jed­not­li­vé kan­ce­lá­ře nebo otevřít pro kon­fe­ren­ce. K pod­po­ře tvo­ři­vé čin­nos­ti při­spí­va­jí i dvě pyra­mi­dy s vyso­kou světlou výš­kou zakon­če­né svět­lí­ky. Tyto pyra­mi­dy vystu­pu­jí ze zele­né střechy.


Umístění objektu

Zpět na reference