KOMA MODULAR alt

18 fotografií

Zázemí pro obalovnu SKANSKA, Tlumačov, CZ


Modulární zázemí slouží hlavně vedení obalovny, šatnám se sanitárním vybavením a denní místnosti.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2012
Klient:SKANSKA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 3 dny
Počet modulů: 22
Užitná plocha: 420
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Jed­nou z nej­vět­ších sta­veb­ních firem půso­bí­cích v Čes­ké repub­li­ce je také SKAN­SKA. Půvo­dem švéd­ská fir­ma prá­vě díky tomu, z jaké země pochá­zí, dbá na eko­lo­gic­ký aspekt své čin­nos­ti. Pro­to, když vybí­ra­la doda­va­te­le, vybra­la si KOMA sys­tém s celo­po­zin­ko­va­ný­mi nos­ný­mi rámy, kde výro­ba pro­bí­há s důra­zem na envi­ro­men­ta­li­tu výrob­ní­ho pro­ce­su. Sta­veb­ní sesta­va je tak mno­hem odol­něj­ší před kli­ma­tic­ký­mi pod­mín­ka­mi a život­nost je ve srov­ná­ní s modu­ly od kon­ku­ren­ce výraz­ně vyšší.

Umístění objektu

Zpět na reference