KOMA MODULAR alt
Skanska tlumacov 18
Skanska tlumacov 1
Skanska tlumacov 6
Skanska tlumacov 9
Skanska tlumacov 8
Skanska tlumacov 7
Skanska tlumacov 5
Skanska tlumacov 4
Skanska tlumacov 2
Skanska tlumacov 22
Skanska tlumacov 21
Skanska tlumacov 20
Skanska tlumacov 19
Skanska tlumacov 18
Skanska tlumacov 12
Skanska tlumacov 14
Skanska tlumacov 17
Skanska tlumacov 11
Skanska tlumacov 10

18 fotografií

Zázemí pro obalovnu SKANSKA, Tlumačov, CZ


Modulární zázemí slouží hlavně vedení obalovny, šatnám se sanitárním vybavením a denní místnosti.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2012
Klient:SKANSKA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 3 dny
Počet modulů: 22
Užitná plocha: 420 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Jed­nou z nej­vět­ších sta­veb­ních firem půso­bí­cích v Čes­ké repub­li­ce je také SKAN­SKA. Půvo­dem švéd­ská fir­ma prá­vě díky tomu, z jaké země pochá­zí, dbá na eko­lo­gic­ký aspekt své čin­nos­ti. Pro­to, když vybí­ra­la doda­va­te­le, vybra­la si KOMA sys­tém s celo­po­zin­ko­va­ný­mi nos­ný­mi rámy, kde výro­ba pro­bí­há s důra­zem na envi­ro­men­ta­li­tu výrob­ní­ho pro­ce­su. Sta­veb­ní sesta­va je tak mno­hem odol­něj­ší před kli­ma­tic­ký­mi pod­mín­ka­mi a život­nost je ve srov­ná­ní s modu­ly od kon­ku­ren­ce výraz­ně vyšší.

Umístění objektu

Zpět na reference