KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce pro podnikání


Modu­lár­ní pro­dej­ny, auto­sa­lo­ny, drob­né výrob­ní pro­vo­zy, čer­pa­cí sta­ni­ce, skla­dy, šat­ny pro děl­ní­ky, pekár­ny, restau­ra­ce, hote­ly – pros­tě všech­ny nut­né objek­ty pro podnikání. 

Modu­lár­ní sys­tém je veli­ce fle­xi­bil­ní, pro­to umož­ňu­jí oka­mži­té vytvo­ře­ní síd­la firem, pro­vo­zov­ny, pro­dej­ny či jaké­ko­liv dal­ší stav­by, kte­rou si pod­ni­ká­ní žádá. Postu­pem času navíc mohou být modu­ly pře­tvo­ře­ny k jiné­mu úče­lu – snad­no se roze­bí­ra­jí, a ješ­tě jed­no­du­še­ji pře­sou­va­jí na jiné mís­to. Ale hlav­ně rych­lost poří­ze­ní modu­lár­ních objek­tů jsou záru­kou rych­los­ti navrá­ce­ní vlo­že­ných pro­střed­ků. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Hornet-32

Autosklo Hornet

Pře­mís­ti­tel­ný modu­lár­ní ser­vis pro výmě­nu autoskel.

Rok realizace:2011
Klient:Autosklo Hornet
Země realizace:Slovensko
Poptat Technický list ke stažení
Schmidt-5

Sociální zázemí pro zaměstnance firmy Schmidt

Modu­lár­ní pat­ro­vá pří­stav­ba záze­mí pro zaměstnance. 

Rok realizace:2011
Klient:Schmidt
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Související reference

2014 |
Prodejna a vrátnice firmy LINEA, Nivnice, CZ
2014 |
Autopůjčovna SIXT Speedlease
2008 |
Prádelna pro finskou firmu LINDSTRÖM

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110