KOMA MODULAR alt

20 fotografií

Administrativní budova pro České přístavy


Modulární kanceláře, které je snadné rozebrat přemístit v případě potřeby.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2005
Klient:České přístavy
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 48
Užitná plocha: 472
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Zásad­ní výho­dou výstav­by sys­té­mem KOMA byla pro Čes­ké pří­sta­vy a spe­dič­ní fir­mu MAER­SK v Měl­ní­ku v Čes­ké repub­li­ce mož­nost za mini­mál­ní nákla­dy pře­mís­tit budo­vu, kte­rá svo­jí zdě­nou fasádou půso­bí jako kon­venč­ní stav­ba. Obě budo­vy se totiž nachá­ze­jí na bře­hu řeky Labe v záto­po­vé oblas­ti. V pří­pa­dě hroz­by povod­ňo­vé vlny vyš­ší než je prv­ní pod­la­ží, lze budo­vy vel­mi rych­le roze­brat a pře­mís­tit do bezpečí.

Umístění objektu

Zpět na reference