KOMA MODULAR alt
Citymodul-premiera-21
Citymodul-premiera-1
Citymodul-premiera-8
Citymodul-premiera-9
Citymodul-premiera-11
Citymodul-premiera-15
Citymodul-premiera-20
Citymodul-premiera-21
Citymodul-premiera-22
Citymodul-premiera-24
Citymodul-premiera-25
Citymodul-premiera-37

11 fotografií

City moduly, Brno, CZ


Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2013
Architekt / Studio:Chybik+Kristof AA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
2013, spe­ci­ál­ní modu­ly KOMA Modu­lar dostá­la pověs­ti jed­né z nej­i­no­va­tiv­něj­ších firem ve svém obo­ru a uved­la na trh uni­kát­ní CITY modul, kte­rý nemá v obyt­ných modu­lech a kon­tej­ne­rech rele­vant­ní kon­ku­ren­ci. Prv­ní mís­to, kde se CITY modu­ly v upra­ve­né ver­zi obje­vi­ly, bylo nádvo­ří Mís­to­dr­ži­tel­ské­ho palá­ce Morav­ská gale­rie v Brně. Tam širo­kou veřej­nost zau­ja­ly v pro­ve­de­ní beze stěn a nabíd­ly návštěv­ní­kům gale­rie pro­stor k odpo­čin­ku v mís­tech, kte­ré před jejich insta­la­cí nemě­la plno­hod­not­né vyu­ži­tí. CITY modu­ly z archi­tek­to­nic­ké díl­ny ate­li­é­ru Chybík+Krištof AA jsou uni­kát­ní zejmé­na svým tva­rem. Nejed­ná se totiž o běž­ný kvá­dr, nýbrž o hra­nol lichoběž­ní­ko­vé­ho tva­ru. Archi­tek­ti navrh­li pro­to­typ, jehož tvar si necha­la KOMA Modu­lar paten­to­vat. Tím­to aty­pic­kým tva­rem nabí­zí růz­né archi­tek­to­nic­ky a umě­lec­ky atrak­tiv­ní modu­lár­ní sesta­vy. Po dlou­hých úva­hách jsme chtě­li zákaz­ní­kům nabíd­nout něco uni­kát­ní­ho i v oblas­ti pro­nájmu. Když ovšem archi­tek­ti Chy­bík a Krištof při­šli s nápa­dem CITY modu­lů, byli jsme nad­še­ni. CITY modu­ly mohou být skvě­lým řeše­ním jak pro drob­né pod­ni­ka­te­le, tak pro orga­ni­zá­to­ry fes­ti­va­lů, ale i fir­my, kte­ré svý­mi nemo­vi­tost­mi a síd­ly chtě­jí ilu­stro­vat svo­ji jedi­neč­nost“, vysvět­lu­je Mar­tin Hart zámě­ry spo­leč­nos­ti KOMA, kte­rá plá­nu­je maso­vou výro­bu za úče­lem pro­nájmu i prodeje.
Umístění objektu

Zpět na reference