KOMA MODULAR alt
Mffkv2016-bmw-17
Mffkv2016-bmw-02
Mffkv2016-bmw-03
Mffkv2016-bmw-08
Mffkv2016-bmw-10
Mffkv2016-bmw-11
Mffkv2016-bmw-13
Mffkv2016-bmw-16
Mffkv2016-bmw-18
Mffkv2016-bmw-27
Mffkv2016-bmw-35
Mffkv2016-bmw-36
Mffkv2016-bmw-37
Mffkv2016-bmw-38
Mffkv2016-bmw-39
Mffkv2016-bmw-40
Mffkv2016-bmw-44
Mffkv2016-bmw-45
Mffkv2016-bmw-57
Mffkv2016-bmw-58
Mffkv2016-bmw-61
Mffkv2016-bmw-17

21 fotografií

CITY moduly jako showroom luxusních aut BMW_Karlovy Vary


Showroom ze City modulů navržený studiem Olgoj Chorchoj.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Architekt / Studio:Olgoj Chorchoj
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 288 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

CITY modu­ly opět uspě­ly! Ten­to­krát v záři fes­ti­va­lo­vých reflek­to­rů na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Kar­lo­vých Varech.

Archi­tek­to­nic­ký kon­cept BMW Loun­ge navrh­lo stu­dio Olgoj Chor­choj, desig­nér roku 2015, nedáv­no oce­ně­né pres­tiž­ní cenou Red Dot Award, ve spo­lu­prá­ci se stu­di­em CMC Archi­tects, jed­ním z nej­vět­ších archi­tek­to­nic­kých ate­li­é­rů půso­bí­cím v Čes­ké repub­li­ce. Spo­je­ní těch­to špič­ko­vých archi­tek­tů a desig­né­rů se špič­ko­vý­mi auto­mo­bi­ly a naši­mi CITY modu­ly a navíc v kon­tex­tu tak­to význam­né kul­tur­ní akce jako je fil­mo­vý fes­ti­val kate­go­rie A v lázeň­ských Kar­lo­vých Varech, je pro KOMA význam­nou událostí.

Cílem kon­cep­tu showro­o­mu bylo zamě­ře­ní na budouc­nost. V expo­zi­ci BMW Loun­ge tak návštěv­ní­ci vidě­li popr­vé v Čes­ké repub­li­ce např. vrchol­né dva­nác­ti­vál­co­vé BMW M760Li Indi­vi­du­al, BMW i8 Pro­to­nic Red, auto­mo­bi­ly BMW M, stej­ně jako kon­cept moto­cy­klu BMW Con­cept 101. Dá se tedy říci, že budouc­nost v modu­lár­ní archi­tek­tu­ře v podo­bě CITY modu­lů pre­zen­to­va­la budouc­nost znač­ky BMW. Ide­ál­ní to spojení.

Umístění objektu

Zpět na reference