KOMA MODULAR alt

21 fotografií

CITY Moduly na Barum Rally Zlín


CITY Moduly se objevily také jako zázemí na jedné z nejoblíbenějších motoristických akcí v České republice – Barum Czech Rally Zlín. Letošní 45 ročník se konal tradičně poslední srpnový víkend a na Zlínsko se opět vydalo několik desítek tisíc nadšených motoristických příznivců. Jsme proto jako zlínští patrioti hrdí, že se KOMA mohla se na akci také podílet. Po dobu závodu poskytla KOMA čtyři své CITY moduly, jež fungovaly například jako zázemí pro komisaře nebo pro akci JEDU NA DŘEŇ – kampaň k rozšíření seznamu dárců kostní dřeně. V horkém letním víkendu tak CITY Moduly poskytly nejen žádoucí útočiště, ale přispěly také dobré věci.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 4
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
CITY Modu­ly se obje­vi­ly také jako záze­mí na jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších moto­ris­tic­kých akcí v Čes­ké repub­li­ce – Barum Czech Rally Zlín. Letoš­ní 45 roč­ník se konal tra­dič­ně posled­ní srp­no­vý víkend a na Zlín­sko se opět vyda­lo něko­lik desí­tek tisíc nad­še­ných moto­ris­tic­kých pří­z­niv­ců. Jsme pro­to jako zlín­ští patri­o­ti hrdí, že se KOMA moh­la se na akci také podí­let. Po dobu závo­du poskyt­la KOMA čty­ři své CITY modu­ly, jež fun­go­va­ly napří­klad jako záze­mí pro komi­sa­ře nebo pro akci JEDU NA DŘEŇ – kam­paň k roz­ší­ře­ní sezna­mu dár­ců kost­ní dře­ně. V hor­kém let­ním víken­du tak CITY Modu­ly poskyt­ly nejen žádou­cí úto­čiš­tě, ale při­spě­ly také dob­ré věci.
Umístění objektu

Zpět na reference