KOMA MODULAR alt
15mm5381
15mm5234
15mm5275
15mm4655
15mm5315
15mm5392
15mm5374
15mm4680
15mm4892
15mm4781
15mm5231
15mm5142
15mm4858
15mm4641
15mm4881
15mm5320
15mm4783
15mm4814
15mm4941
11947684_1465201230475578_420127880267072370_n
11898542_1465255547136813_4253429234136836292_n
11934951_1465200127142355_2875303426515946729_n

21 fotografií

CITY Moduly na Barum Rally Zlín


CITY Moduly se objevily také jako zázemí na jedné z nejoblíbenějších motoristických akcí v České republice – Barum Czech Rally Zlín. Letošní 45 ročník se konal tradičně poslední srpnový víkend a na Zlínsko se opět vydalo několik desítek tisíc nadšených motoristických příznivců. Jsme proto jako zlínští patrioti hrdí, že se KOMA mohla se na akci také podílet. Po dobu závodu poskytla KOMA čtyři své CITY moduly, jež fungovaly například jako zázemí pro komisaře nebo pro akci JEDU NA DŘEŇ – kampaň k rozšíření seznamu dárců kostní dřeně. V horkém letním víkendu tak CITY Moduly poskytly nejen žádoucí útočiště, ale přispěly také dobré věci.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 4
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
CITY Modu­ly se obje­vi­ly také jako záze­mí na jed­né z nej­ob­lí­be­něj­ších moto­ris­tic­kých akcí v Čes­ké repub­li­ce – Barum Czech Rally Zlín. Letoš­ní 45 roč­ník se konal tra­dič­ně posled­ní srp­no­vý víkend a na Zlín­sko se opět vyda­lo něko­lik desí­tek tisíc nad­še­ných moto­ris­tic­kých pří­z­niv­ců. Jsme pro­to jako zlín­ští patri­o­ti hrdí, že se KOMA moh­la se na akci také podí­let. Po dobu závo­du poskyt­la KOMA čty­ři své CITY modu­ly, jež fun­go­va­ly napří­klad jako záze­mí pro komi­sa­ře nebo pro akci JEDU NA DŘEŇ – kam­paň k roz­ší­ře­ní sezna­mu dár­ců kost­ní dře­ně. V hor­kém let­ním víken­du tak CITY Modu­ly poskyt­ly nejen žádou­cí úto­čiš­tě, ale při­spě­ly také dob­ré věci.
Umístění objektu

Zpět na reference