KOMA MODULAR alt
Dsc3550 1
Bienale_Brno_28129
Bienale_Brno_28229
Bienale_Brno_28429
Bienale_Brno_28529
Bienale_Brno_28929
14964965157_fd6efebeff_b
15148553081_c1ca77cc3f_b
15151127892_4678b23831_b
IMG_6300
IMG_6323

10 fotografií

City moduly na brněnském grafickém bienále, Brno, CZ


KOMA pokračuje v oživování veřejného prostoru pomocí CITY modulů. Tentokrát se jedná o mezinárodní bienále grafického designu, které bylo založeno roku 1963 a patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace ve světě. Brněnská Moravská galerie, která akci hostila, jednoduše přemístila KOMA City Moduly, které měla v pronájmu. KOMA zajistila ve spolupráci architekty ze studia Chybík Krištof AA jejich vizuální úpravu a instalace je umístěna od června přes celé prázdniny až do října 2014. City Moduly slouží jak pro zázemí Výtvarné dílny pro děti, tak pro různé druhy workshopů, ale i jako zázemí a podium pro taneční a pěvecké vystoupení různých interpretů doslova z celého světa. Oživování veřejného prostoru našimi designovými moduly nám jednoduše dělá radost.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2014
Architekt / Studio:Chybik+Kristof AA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 3
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
KOMA pokra­ču­je v oži­vo­vá­ní veřej­né­ho pro­sto­ru pomo­cí CITY modu­lů. Ten­to­krát se jed­ná o mezi­ná­rod­ní bie­ná­le gra­fic­ké­ho desig­nu, kte­ré bylo zalo­že­no roku 1963 a pat­ří k nej­star­ším a nej­vý­znam­něj­ším akcím v obo­ru vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce ve svě­tě. Brněn­ská Morav­ská gale­rie, kte­rá akci hos­ti­la, jed­no­du­še pře­mís­ti­la KOMA City Modu­ly, kte­ré měla v pro­nájmu. KOMA zajis­ti­la ve spo­lu­prá­ci archi­tek­ty ze stu­dia Chy­bík Krištof AA jejich vizu­ál­ní úpra­vu a insta­la­ce je umís­tě­na od červ­na přes celé prázd­ni­ny až do říj­na 2014. City Modu­ly slou­ží jak pro záze­mí Výtvar­né díl­ny pro děti, tak pro růz­né dru­hy worksho­pů, ale i jako záze­mí a podi­um pro taneč­ní a pěvec­ké vystou­pe­ní růz­ných inter­pre­tů doslo­va z celé­ho svě­ta. Oži­vo­vá­ní veřej­né­ho pro­sto­ru naši­mi designo­vý­mi modu­ly nám jed­no­du­še dělá radost.
Umístění objektu

Zpět na reference