KOMA MODULAR alt
Cm db2015 02 0
Cm-db2015-01
Cm db2015 02 0
Cm-db2015-03
Cm-db2015-05
Cm-db2015-06
Cm-db2015-07
Cm-db2015-10
Cm-db2015-15
Cm-db2015-17
Cm-db2015-19

10 fotografií

CITY Moduly na pražském Designbloku 2015CZ


Na konci října proběhla největší akce současného designu v České republice s názvem Designblok 2015. Opět nechyběly CITY Moduly KOMA, s nimiž se kolemjdoucí na pražských Příkopech mohli setkat již loni. Společná instalace několika bílých CITY modulů vznikla v rámci iniciativy Pro lepší město ve spolupráci s firmami mmcité a BigBoard Praha. Moduly s hesly „pro lepší čekání“ či „pro lepší město“ měly za cíl upozornit návštěvníky Designbloku na mnohdy nízkou kvalitu městského mobiliáře v našem hlavním městě. Instalace CITY modulů přímo v historickém centru dokazuje, že moduly zde nejsou rušivým architektonickým elementem, naopak jejich jednoduchost a čistota nápaditě oživuje a doplňuje městský prostor.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 6
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Na kon­ci říj­na pro­běh­la nej­vět­ší akce sou­čas­né­ho desig­nu v Čes­ké repub­li­ce s názvem Designblok 2015. Opět nechy­bě­ly CITY Modu­ly KOMA, s nimiž se kolemjdou­cí na praž­ských Pří­ko­pech moh­li setkat již loni. Spo­leč­ná insta­la­ce něko­li­ka bílých CITY modu­lů vznik­la v rám­ci ini­ci­a­ti­vy Pro lep­ší měs­to ve spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi mmci­té a Big­Bo­ard Pra­ha. Modu­ly s hes­ly pro lep­ší čeká­ní“ či pro lep­ší měs­to“ měly za cíl upo­zor­nit návštěv­ní­ky Designblo­ku na mnoh­dy níz­kou kva­li­tu měst­ské­ho mobi­li­á­ře v našem hlav­ním měs­tě. Insta­la­ce CITY modu­lů pří­mo v his­to­ric­kém cen­t­ru doka­zu­je, že modu­ly zde nejsou ruši­vým archi­tek­to­nic­kým ele­men­tem, nao­pak jejich jed­no­du­chost a čis­to­ta nápa­di­tě oži­vu­je a dopl­ňu­je měst­ský prostor.
Umístění objektu

Zpět na reference