KOMA MODULAR alt

10 fotografií

CITY Mod­u­ly na pražském Design­bloku 2015CZ


Na konci října proběhla největší akce současného designu v České republice s názvem Designblok 2015. Opět nechyběly CITY Moduly KOMA, s nimiž se kolemjdoucí na pražských Příkopech mohli setkat již loni. Společná instalace několika bílých CITY modulů vznikla v rámci iniciativy Pro lepší město ve spolupráci s firmami mmcité a BigBoard Praha. Moduly s hesly „pro lepší čekání“ či „pro lepší město“ měly za cíl upozornit návštěvníky Designbloku na mnohdy nízkou kvalitu městského mobiliáře v našem hlavním městě. Instalace CITY modulů přímo v historickém centru dokazuje, že moduly zde nejsou rušivým architektonickým elementem, naopak jejich jednoduchost a čistota nápaditě oživuje a doplňuje městský prostor.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 6
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
Na kon­ci říj­na proběh­la největší akce součas­ného designu v České repub­lice s názvem Design­blok 2015. Opět nechy­bě­ly CITY Mod­u­ly KOMA, s nim­iž se kolemj­doucí na pražských Příkopech mohli setkat již loni. Společná insta­lace něko­li­ka bílých CITY mod­ulů vznikla v rám­ci ini­cia­tivy Pro lep­ší měs­to ve spoluprá­ci s fir­ma­mi mmc­ité a Big­Board Pra­ha. Mod­u­ly s hes­ly pro lep­ší čekání“ či pro lep­ší měs­to“ měly za cíl upo­zor­nit návštěvníky Design­bloku na mno­hdy nízk­ou kval­i­tu měst­ského mobil­iáře v našem hlavním městě. Insta­lace CITY mod­ulů pří­mo v his­torick­ém cen­tru dokazu­je, že mod­u­ly zde nej­sou rušivým architek­ton­ick­ým ele­mentem, naopak jejich jednodu­chost a čis­to­ta nápa­ditě oživu­je a doplňu­je měst­ský prostor. 
Zpět na reference