KOMA MODULAR alt
City-modul_prikopy_designblok-02
City-modul_prikopy_designblok-02
City-modul_prikopy_designblok-08
City-modul_prikopy_designblok-12
City-modul_prikopy_designblok-22
City-modul_prikopy_designblok-27
City-modul_prikopy_designblok-33
City-modul_prikopy_designblok-56
City-modul_prikopy_designblok-59
City-modul_prikopy_designblok-65
City-modul_prikopy_designblok-72
City-modul_prikopy_designblok-77
City-modul_prikopy_designblok-78
City-modul_prikopy_designblok-82
City-modul_prikopy_designblok-88
City-modul_prikopy_designblok-93

15 fotografií

Designblok 2014, Praha, CZ


KOMA ve spolupráci s architektonickým studiem Chybík Krištof AA a zejména studenty z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni uvedla v rámci Designbloku 14 jednu z expozic FDU v atypických CITY modulech lichoběžníkového tvaru. Na první pohled zajímavé kontejnery stojí přímo v historickém centru Prahy v ulici Na Příkopech. Expozice v CITY modulech byly rozděleny na dvě tvůrčí skupiny. Skupina KYČN vytvořila v jednom CITY modulu herní odpočinkové místo, kde si kolemjdoucí mohli na tabletech zahrát počítačovou hru. Druhý kontejner byl navržen skupinou SKLENÍK a jednalo se o tělocvičnu, ve které si lidé mohli zaběhnout maraton (pokud v kontejneru poběží 3500 krát dokola), nebo si vyzkoušet běh na 4,6 metru. O tom, že skupina SKLENÍK myslí svoji aktivitu vážně, se lze přesvědčit nejenom na video spotu http://vimeo.com/108446159, ale i na stránkách Kontejrun. Je potěšující, že ulice plná historických domů a obchodů s módními značkami, nabízí odpočinkovou zónu v kontejnerech, které vypadají jednoduše skvěle.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2014
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
KOMA ve spo­lu­prá­ci s archi­tek­to­nic­kým stu­di­em Chy­bík Krištof AA a zejmé­na stu­den­ty z Fakul­ty desig­nu a umě­ní Ladi­sla­va Sut­na­ra ZČU v Plzni uved­la v rám­ci Designblo­ku 14 jed­nu z expo­zic FDU v aty­pic­kých CITY modu­lech lichoběž­ní­ko­vé­ho tva­ru. Na prv­ní pohled zají­ma­vé kon­tej­ne­ry sto­jí pří­mo v his­to­ric­kém cen­t­ru Pra­hy v uli­ci Na Pří­ko­pech. Expo­zi­ce v CITY modu­lech byly roz­dě­le­ny na dvě tvůr­čí sku­pi­ny. Sku­pi­na KYČN vytvo­ři­la v jed­nom CITY modu­lu her­ní odpo­čin­ko­vé mís­to, kde si kolemjdou­cí moh­li na table­tech zahrát počí­ta­čo­vou hru. Dru­hý kon­tej­ner byl navr­žen sku­pi­nou SKLE­NÍK a jed­na­lo se o tělo­cvič­nu, ve kte­ré si lidé moh­li zaběh­nout mara­ton (pokud v kon­tej­ne­ru pobě­ží 3500 krát doko­la), nebo si vyzkou­šet běh na 4,6 met­ru. O tom, že sku­pi­na SKLE­NÍK mys­lí svo­ji akti­vi­tu váž­ně, se lze pře­svěd­čit neje­nom na video spo­tu http://vimeo.com/108446159, ale i na strán­kách Kon­tej­run. Je potě­šu­jí­cí, že uli­ce plná his­to­ric­kých domů a obcho­dů s mód­ní­mi znač­ka­mi, nabí­zí odpo­čin­ko­vou zónu v kon­tej­ne­rech, kte­ré vypa­da­jí jed­no­du­še skvěle.
Umístění objektu

Zpět na reference