KOMA MODULAR alt
Foto_tomas_rydl_dsc_0283
Foto_alexander_dobrovodsky_0080-signal-2015-final
Foto_michal_ures_img_1363
Foto tomas rydl dsc 0283 0
Foto tomas rydl dsc 0285 2

4 fotografie

KOMA součástí festivalu SIGNALCZ


Praha letos v říjnu několik dní opět zářila, neboť její ulice zaplavily instalace třetího ročníku festivalu světla Signal. To byla příležitost i pro CITY moduly KOMA, které představují ideální zázemí právě pro různé instalace v městském prostoru. Na Náměstí republiky se tak návštěvníci festivalu mohli dostat do jiného světa díky instalaci s názvem Citadels nizozemského umělce Matthijse Munnika, jež byla umístěna právě v CITY Modulu společnosti KOMA. Tato unikátní instalace složená ze světelných boxů vyplněných zneklidňujícím mžikajícím světlem a zvukovými vlnami navozovala v návštěvnících až halucinogenní pocity. Otevřený prostor CITY Modulu vytvořil ideální podmínky pro instalaci tohoto typu a návštěvníci si tak mohli všemi smysly dokonale vychutnat tento nevšední zážitek.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Pra­ha letos v říj­nu něko­lik dní opět záři­la, neboť její uli­ce zapla­vi­ly insta­la­ce tře­tí­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu svět­la Sig­nal. To byla pří­le­ži­tost i pro CITY modu­ly KOMA, kte­ré před­sta­vu­jí ide­ál­ní záze­mí prá­vě pro růz­né insta­la­ce v měst­ském pro­sto­ru. Na Náměs­tí repub­li­ky se tak návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu moh­li dostat do jiné­ho svě­ta díky insta­la­ci s názvem Cita­dels nizo­zem­ské­ho uměl­ce Matthij­se Mun­ni­ka, jež byla umís­tě­na prá­vě v CITY Modu­lu spo­leč­nos­ti KOMA. Tato uni­kát­ní insta­la­ce slo­že­ná ze svě­tel­ných boxů vypl­ně­ných zne­klid­ňu­jí­cím mži­ka­jí­cím svět­lem a zvu­ko­vý­mi vlna­mi navo­zo­va­la v návštěv­ní­cích až halu­ci­no­gen­ní poci­ty. Ote­vře­ný pro­stor CITY Modu­lu vytvo­řil ide­ál­ní pod­mín­ky pro insta­la­ci toho­to typu a návštěv­ní­ci si tak moh­li vše­mi smys­ly doko­na­le vychut­nat ten­to nevšed­ní zážitek.

Umístění objektu

Zpět na reference