KOMA MODULAR alt

4 fotografie

KOMA součástí fes­ti­valu SIG­NALCZ


Praha letos v říjnu několik dní opět zářila, neboť její ulice zaplavily instalace třetího ročníku festivalu světla Signal. To byla příležitost i pro CITY moduly KOMA, které představují ideální zázemí právě pro různé instalace v městském prostoru. Na Náměstí republiky se tak návštěvníci festivalu mohli dostat do jiného světa díky instalaci s názvem Citadels nizozemského umělce Matthijse Munnika, jež byla umístěna právě v CITY Modulu společnosti KOMA. Tato unikátní instalace složená ze světelných boxů vyplněných zneklidňujícím mžikajícím světlem a zvukovými vlnami navozovala v návštěvnících až halucinogenní pocity. Otevřený prostor CITY Modulu vytvořil ideální podmínky pro instalaci tohoto typu a návštěvníci si tak mohli všemi smysly dokonale vychutnat tento nevšední zážitek.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Pra­ha letos v říjnu něko­lik dní opět záři­la, neboť její ulice zaplav­i­ly insta­lace třetího ročníku fes­ti­valu svět­la Sig­nal. To byla příleži­tost i pro CITY mod­u­ly KOMA, které před­stavu­jí ideál­ní zázemí právě pro různé insta­lace v měst­ském pros­toru. Na Náměstí repub­liky se tak návštěvní­ci fes­ti­valu mohli dostat do jiného svě­ta díky insta­laci s názvem Citadels nizozem­ského umělce Matthi­jse Munni­ka, jež byla umístě­na právě v CITY Mod­u­lu společnos­ti KOMA. Tato unikát­ní insta­lace složená ze světel­ných boxů vyplněných znek­lidňu­jícím mžika­jícím světlem a zvukový­mi vlna­mi navo­zo­vala v návštěvnících až halu­cino­gen­ní poc­i­ty. Otevřený pros­tor CITY Mod­u­lu vytvořil ideál­ní pod­mínky pro insta­laci toho­to typu a návštěvní­ci si tak mohli vše­mi smys­ly dokonale vychut­nat ten­to nevšed­ní zážitek.


Zpět na reference