KOMA MODULAR alt
15mm0508
15mm0508
15mm0001
15mm0014
15mm0016
15mm0513
15mm0576
15mm0637
15mm9902
15mm9968

9 fotografií

Letní filmová škola v Uherském Hradišti, CZ


City moduly na letní filmové škole v Uherském Hradišti . Poslední červencový víkend propůjčila firma KOMA své CITY moduly na festival Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Filmový festival letos načal pátou dekádu své existence a v českých poměrech se jedná o jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí v oblasti filmu. Rozhodně lze říci, že Letní filmová škola patří mezi nejvíce viditelné kulturní akce, odehrávající se ve Zlínském kraji. KOMA dlouhodobě podporuje akce, které v regionu mají přesah a význam. „CITY moduly jsme vymyslely právě za účelem krátkodobého pronájmu. A je jasné, že koncept lichoběžníkových kontejnerů je unikátní, nevšední, na první pohled výjimečný. Proto o ně mají zájem organizátoři těch akcí, které jsou svým způsobem taky jedinečné a Letní filmová škola mezi ně jednoznačně patří“, vysvětluje marketingový ředitel KOMA Martin Hart. CITY moduly tak dlouhodobě dokazují, že modulární architektura má současným městům co nabídnout.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Klient:ASČF
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
City modu­ly na let­ní fil­mo­vé ško­le v Uher­ském Hra­diš­ti Posled­ní čer­ven­co­vý víkend pro­půj­či­la fir­ma KOMA své CITY modu­ly na fes­ti­val Let­ní fil­mo­vá ško­la v Uher­ském Hra­diš­ti. Fil­mo­vý fes­ti­val letos načal pátou deká­du své exis­ten­ce a v čes­kých pomě­rech se jed­ná o jed­nu z nej­vý­znam­něj­ších kul­tur­ních akcí v oblas­ti fil­mu. Roz­hod­ně lze říci, že Let­ní fil­mo­vá ško­la pat­ří mezi nej­ví­ce vidi­tel­né kul­tur­ní akce, ode­hrá­va­jí­cí se ve Zlín­ském kra­ji. KOMA dlou­ho­do­bě pod­po­ru­je akce, kte­ré v regi­o­nu mají pře­sah a význam. CITY modu­ly jsme vymys­le­ly prá­vě za úče­lem krát­ko­do­bé­ho pro­nájmu. A je jas­né, že kon­cept lichoběž­ní­ko­vých kon­tej­ne­rů je uni­kát­ní, nevšed­ní, na prv­ní pohled výji­meč­ný. Pro­to o ně mají zájem orga­ni­zá­to­ři těch akcí, kte­ré jsou svým způ­so­bem taky jedi­neč­né a Let­ní fil­mo­vá ško­la mezi ně jed­no­znač­ně pat­ří“, vysvět­lu­je mar­ke­tingo­vý ředi­tel KOMA Mar­tin Hart. CITY modu­ly tak dlou­ho­do­bě doka­zu­jí, že modu­lár­ní archi­tek­tu­ra má sou­čas­ným měs­tům co nabídnout.
Umístění objektu

Zpět na reference