KOMA MODULAR alt
Img_0203
Img 0270 0
11225372 903970749697266 6212210220563234521 o 0
Img 0085 0
11794113 903970819697259 1935767329799849258 o
11802638 903968743030800 5683434480957339347 o 0
Img 0027 0
11802669 904462806314727 6860414912373579585 o 0
Img 0104 0
Img_0298
Img 0339 0
Img 0092 0
Img 0252 0
Img_0288
Img_0305
Img_0328

15 fotografií

Sdílko, Kopřivnice, CZ


KOMA poskytla své CITY Moduly prvnímu ročníku akce Sdílko Kopřivnice. Dva designové kontejnery zapůjčené KOMA tak na jeden měsíc oživily centrum města a nabídly zpestření každodenního života v něm. Ať již to bylo přiblížení regionálních značek lidem, představení architektů, designérů a tvůrců či další netradiční služby, každý si mohl přijít na své. KOMA se tak opět povedlo podpořit zajímavou akci, která potěšila kolemjdoucí a ukázala, že CITY moduly mají své místo na slunci jisté.
Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Počet modulů: 2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem
KOMA poskyt­la své CITY Modu­ly prv­ní­mu roč­ní­ku akce Sdíl­ko Kopřiv­ni­ce. Dva designo­vé kon­tej­ne­ry zapůj­če­né KOMA tak na jeden měsíc oži­vi­ly cen­t­rum měs­ta a nabíd­ly zpes­t­ře­ní kaž­do­den­ní­ho živo­ta v něm. Ať již to bylo při­blí­že­ní regi­o­nál­ních zna­ček lidem, před­sta­ve­ní archi­tek­tů, desig­né­rů a tvůr­ců či dal­ší netra­dič­ní služ­by, kaž­dý si mohl při­jít na své. KOMA se tak opět poved­lo pod­po­řit zají­ma­vou akci, kte­rá potě­ši­la kolemjdou­cí a uká­za­la, že CITY modu­ly mají své mís­to na slun­ci jisté.
Umístění objektu

Zpět na reference