KOMA MODULAR alt

26 fotografií

Sdílko v Ostravě-Porubě opět ve spojení se CITY moduly


Druhý ročník úspěšného projektu, který se pomocí modulárních staveb snaží ozvláštnit a doplnit veřejný prostor, zabezpečily naše City moduly. V celkem šesti CITY modulech se mohli představit nejen místní drobní podnikatelé, ale akce byla také věnována problematice veřejného prostoru.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 6
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Prodej

Dru­hý roč­ník úspěš­né­ho pro­jek­tu, kte­rý se pomo­cí modu­lár­ních sta­veb sna­ží ozvlášt­nit a dopl­nit veřej­ný pro­stor, zabez­pe­či­ly naše City modu­ly. V cel­kem šes­ti CITY modu­lech se moh­li před­sta­vit nejen míst­ní drob­ní pod­ni­ka­te­lé, ale akce byla také věno­vá­na pro­ble­ma­ti­ce veřej­né­ho prostoru.

Sdíl­ko pro­sa­di­la mís­tosta­rost­ka Ost­ra­vy-Poru­by Zuza­na Baj­ga­ro­vá. Zau­ja­ly mě hlav­ně dvě myš­len­ky. Zapr­vé veřej­ný pro­stor a prá­ce s ním, a zadru­hé drob­ní pod­ni­ka­te­lé a jak na ně pou­ka­zo­vat, jak je zvi­di­tel­nit.“ Akce pro­bí­ha­la kaž­dý den od 24. srp­na do 21. září v mís­tě zva­ném U Flo­ri­dy. Lidé tam sice cho­di­li, pose­dě­li, ale Sdíl­ko uká­za­lo jak obrov­ský a nevy­u­ži­tý poten­ci­ál toto mís­to nabí­zí. Na své si při­šli všich­ni od nejmen­ších až po seni­o­ry. CITY modu­ly opět uká­za­ly, že do měs­ta pat­ří a mají obrov­ský poten­ci­ál prá­vě pro tyto krát­ko­do­bé akce ve veřej­ném prostoru.

Umístění objektu

Zpět na reference