KOMA MODULAR alt
Foto12_0
Foto12
Lh_1_1
Foto11
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_1
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_3
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_4
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_2
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_16
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_15
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_5
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_8
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_9
Foto07
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_17
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_20
Foto09
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_19
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_10
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_14
Zlindesignweek2016-foto_martin_krba_18

20 fotografií

Zlín Designweek 2016


KOMA Modular byla generálním partnerem Zlín Design Weeku, kde dodala 25 designových modulů a sestavu Lighthouse.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Klient:UTB Zlín
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Počet modulů: 33
Užitná plocha: 495 m2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Týden­ní fes­ti­val z pře­lo­mu dub­na a květ­na 2016 se opět ode­hrá­val pod tak­tov­kou stu­den­tů Fakul­ty mul­ti­me­di­ál­ních komu­ni­ka­cí UTB ve Zlí­ně a nabí­dl množ­ství růz­no­ro­dých akcí. Na šest­nác­ti mís­tech ve Zlí­ně se postup­ně ode­hrá­lo něko­lik výstav, bylo mož­né navští­vit pre­zen­ta­ce desí­tek zna­ček, na 12 inspi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků vystou­pi­lo v rám­ci Kon­fe­ren­ce design & mar­ke­ting, v Kon­gre­so­vém cen­t­ru byly pře­dá­ny ceny Talent desig­nu 2016 v cel­kem pěti kate­go­ri­ích a na par­ty bylo mož­né zajít až pět­krát. KOMA Modu­lar byla gene­rál­ním part­ne­rem celé­ho fes­ti­va­lu, kam doda­la 25 CITY modu­lů a oso­bi­tý dvou­pod­laž­ní objekt Ligh­thou­se. Díky tomu se ZDW napl­no pro­sa­dil také ve veřej­ném prostoru.

Samot­né CITY modu­ly byly k nale­ze­ní na třech mís­tech – jed­ním z nich bylo náměs­tí Míru, zby­lé byly roz­mís­tě­ny v půso­bi­vém are­á­lu býva­lých baťov­ských tová­ren, kon­krét­ně před 64. budo­vou a na par­ko­viš­ti před 34. budo­vou, kde byl vysta­vo­ván také uni­kát­ní KOMA Lighthouse.

Umístění objektu

Zpět na reference