KOMA MODULAR alt
Osp-vaclavskenam-15
Osp-vaclavskenam-12
Osp-vaclavskenam-15
Cm_osp-04
Cm_osp-20
Cm_osp-46
Cm_osp-37
Cm_osp-32

7 fotografií

CITY moduly popularizovaly problematiku rakoviny prsu, CZ


CITY moduly jste na podzim roku 2015 mohly potkat v Praze doslova na každém kroku. Za zajímavost rozhodně stojí také akce Ostře sledovaná prsa, která šíří povědomí o prevenci rakoviny prsu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2015
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Počet modulů: 2
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

CITY modu­ly jste na pod­zim roku 2015 moh­ly potkat v Pra­ze doslo­va na kaž­dém kro­ku. Za zají­ma­vost roz­hod­ně sto­jí také akce Ostře sle­do­va­ná prsa, kte­rá šíří pově­do­mí o pre­ven­ci rako­vi­ny prsu.

V růžo­vém modu­lu na akci Ostře sle­do­va­ná prsa si moh­li návštěv­ní­ci vyzkou­šet auto­di­a­gnos­ti­ku prsu – zda má, či nemá člo­věk nález, kte­rý by mohl včas odha­lit nebez­peč­nou bul­ku. Lidé se dozvě­dě­li, že rako­vi­na prsu hro­zí i mužům, a moh­li Ali­an­ci žen s rako­vi­nou prsu pod­po­řit zakou­pe­ním prs­ní­ho hrn­ku. V bílém modu­lu moh­ly zase ženy pod­po­řit akci tím, že si necha­ly vyro­bit odli­tek vlast­ních ňader.

Jsme vel­mi potě­še­ni, že CITY modu­ly oslo­vu­jí nejen orga­ni­za­ce, jež nás stá­le poptá­va­jí ke spo­lu­prá­ci, ale hlav­ně kolemjdoucí.


Umístění objektu

Zpět na reference