KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

7d_6932_1

Novinky | 04. 11. 2018

City moduly v roce 2018

Konec jara a léto jsou obdo­bím fes­ti­va­lů a růz­ných kul­tur­ních akcí, kde jsou CITY modu­ly hoj­ně vyu­ží­vá­ny. Zmiň­me tedy ale­spoň někte­ré objekty.

Sf0318n03

Novinky | 18. 10. 2018

KOMA postavila solidární hotel v centru Paříže

Dal­ší krás­nou ilu­stra­cí toho, jak mohou být modu­lár­ní stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni, je pro­jekt mezi­ná­rod­ní huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Auro­re, kte­rá se roz­hod­la posta­vit v cen­t­ru Paří­že, pří­mo u řeky Sei­ny, modu­lár­ní budo­vu pro byto­vé účely.

Img_6076_1

Novinky | 18. 10. 2018

KOMA MODULAR má nové sídlo

ÚSPĚŠ­NÝ PAVI­LON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH!

Img_9331_1

Novinky | 01. 10. 2018

Den architektury 2018 ve Vizovicích

V sobo­tu 29. 9. 2018 jsme ote­vře­li brá­ny naší fir­my širo­ké odbor­né veřej­nos­ti v rám­ci Dnů archi­tek­tu­ry. Za veli­ké­ho zájmu jsme uspo­řá­da­li tři komen­to­va­né pro­hlíd­ky v našem Cen­t­ru modu­lár­ní architektury.

Caffe_room_mendl_square_brno_2

Novinky | 27. 08. 2018

Modulární kontejnerová kavárna v Brně na Mendlově náměstí.

Na ruš­ném Men­dlo­vě náměs­tí v Brně si teď lidé nově mohou v kli­du vychut­nat kávu nebo pose­dět v par­ku. Mezi uli­ce­mi Výstav­ní a Veletrž­ní se pro ně totiž ote­vřel nově upra­ve­ný prostor.

Andyauta 43

Nabídka | 01. 01. 2018

Modulární zázemí pro autobazary

Sesta­va vhod­ná k moder­ni­za­ci záze­mí autobazarů.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.