KOMA MODULAR alt

Rea­li­za­ce školské


Modu­lár­ní škol­ské objek­ty poří­ze­né meto­dou off-site con­structi­on vyře­ší oka­mži­tě kapa­cit­ní pro­blémy se zajiš­tě­ním míst pro ško­lá­ky i před­ško­lá­ky. Škol­ské stav­by zajiš­tě­né modu­lár­ním sys­té­mem posky­tu­jí nové pro­sto­ry k uží­vá­ní ve vel­mi krát­kém čase, a navíc je lze dále roz­ši­řo­vat či jinak upra­vo­vat dle aktu­ál­ní potře­by. Vhod­ně navr­že­né modu­lár­ní ško­ly a škol­ky mohou být navíc pře­mís­ťo­vá­ny. A navíc, modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je krásná.

Kindergarten_lapp_kabel_15

Nízkoenergetická MŠ pro 42 dětí

Níz­ko­ener­ge­tic­ká dvou­tříd­ní modu­lár­ní škol­ka pro 42 dětí.

Rok realizace:2013
Klient:LAPP KABEL
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Msjihlava-8

Patrová MŠ pro 100 dětí

Dvou­pod­laž­ní modu­lár­ní škol­ka se 4 třídami.

Rok realizace:2010
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Ms-oresin-orisek-1

Ekonomická MŠ pro 25 dětí

Jed­no­tříd­ní modu­lár­ní školka. 

Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Ms-kubiland-28

MŠ pro 28 dětí

Modu­lár­ní mateř­ská ško­la z vel­ko­prosto­ro­vých modulů. 

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
5mm9508

MŠ pro 28 dětí

Modu­lár­ní spor­tov­ní a jazy­ko­vá mateř­ská ško­la ve Vsetí­ně pro děti od 2 let. Pří­měst­ské tábo­ry. Pla­vá­ní. Osla­va narozenin.

Rok realizace:2017
Země realizace:Česká republika
Typ dodávky:Okna, dveře
Poptat Technický list ke stažení
Koma uhrineves final 16

4 třídní přístavba ZŠ

Pat­ro­vá čtyřtříd­ní pří­stav­ba základ­ní školy. 

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Avans-hogeschool-den-bosch-7

Vysoká škola - 14 tříd

Modu­lár­ní dvou­pa­t­ro­vá budo­va vyso­ké ško­ly s fasádou z vlni­té­ho plechu. 

Rok realizace:2008
Země realizace:Nizozemsko
Poptat Technický list ke stažení
Viden-schuleh-1

Škola muzických umění - 4 třídy

Modu­lár­ní 4 tříd­ní pří­stav­ba ško­ly muzic­kých umění

Rok realizace:2009
Klient:Volksschule Hadersdorf
Země realizace:Rakousko
Poptat Technický list ke stažení
Eneva-13

Dočasná škola - 6 tříd

6-tříd­ní dočas­ná pře­mís­ti­tel­ná modu­lár­ní škola. 

Rok realizace:2010
Země realizace:Švýcarsko
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na výrobní lince.

Související reference

2011 |
MŠ École Saint Exupery, CH
2013 |
Škola De Bron, De Klinge

Modul není kontejner

Certifikace

Gentle­man­ská firma
Red Dot Award
PAVUS
Osvěd­če­ní o stá­los­ti vlastností
ISO 14001:2016
ETA 150119
CPR-1090-1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110