KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Modular office on the roof Barum Continental Otrokovice CZ 1

Novinky | 17. 12. 2019

Barum Continental má na střeše nové modulární kanceláře pro softwarové vývojáře

Během rekord­ních 8 měsí­ců od objed­náv­ky fir­ma KOMA MODU­LAR vyro­bi­la, doda­la a smon­to­va­la uni­kát­ní modu­lár­ní nástav­bu na stá­va­jí­cí budo­vu ve výrob­ním závo­dě Barum Con­ti­nen­tal v Otrokovicích.

Vlajka eu

Novinky | 14. 11. 2019

Dotace EU

Rea­li­za­ce dotač­ní­ho pro­gra­mu MPO, OP PIK 20142020Dotační pro­gram: APLI­KA­CE, výzva VIDo­tač­ní pro­gram: Modu­lár­ní sta­veb­ni­ce KOMA Fashi­on line­Pro­jekt čís­lo: 15361Realizovaný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií

Den architektury ve Vizovicích

Novinky | 23. 10. 2019

Den architektury ve Vizovicích 2019

2. roč­ník Dne archi­tek­tu­ry v KOMA MODU­LAR pro­bě­hl 2.října 2019.

HOM Skalité

Novinky | 20. 08. 2019

KOMA SLOVAKIA zrealizovala modulární objekt HOM Skalité.

Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODULAR.

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Novinky | 30. 07. 2019

Přístavba 4* hotelu LE RELAIS DE LA MALMAISON v Paříži

Na jaře toho­to roku jsme dokon­či­li pří­stav­bu 4* hote­lu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Manifesto Smíchov (foto Michael Tomeš)

Novinky | 23. 07. 2019

Praha má novou modulární oázu: Manifesto Market Smíchov

Nové Mani­fes­to 2 na Smíchově.

Lyzarska skola moninec 07

Novinky | 15. 07. 2019

Modulární zázemí pro Monínec

Modu­lár­ní objek­ty pro­ka­zu­jí své výho­dy i jako záze­mí pro růz­né spor­tov­ní akti­vi­ty. Ten­to­krát jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní sesta­vu v are­á­lu Moní­nec pro fir­mu TRI­GE­MA. Záze­mí slou­ží v zimě jako půj­čov­na lyžař­ských potřeb a lyžař­ská ško­la a v létě pro růz­né oudo­ro­vé akti­vi­ty včet­ně půj­čov­ny kol a koloběžek.

Pekarna kutzer erbendorf 02

Novinky | 12. 07. 2019

Backhaus Kutzer Erbendorf

Pekár­na Kut­zer v Erben­dor­fu, Němec­ko s Drive-in.

Protialkoholní záchytná stanice Jihlava

Novinky | 12. 07. 2019

Postavili jsme modulární záchytku v Jihlavě.

Modu­lár­ní záchyt­ka v Jihlavě.

Dsf9704

Novinky | 05. 06. 2019

Otevřeli jsme kavárnu POTMĚ

kavár­na POTMĚ, Nadač­ní fond Čes­ké­ho roz­hla­su, Svět­lu­š­ka, slav­nost­ní otevření

Img 5382

Novinky | 20. 05. 2019

Stavbou roku Zlínského kraje je náš EXPO pavilon

Pře­mís­tě­ný EXPO pavi­lon, kte­rý jsme upra­vi­li na mul­ti­funkč­ní budo­vu pro gale­rii a síd­lo naší fir­my zís­kal nej­vyš­ší cenu v sou­tě­ži Stav­ba roku 2018 Zlín­ské­ho kra­je, Grand Prix archi­tek­ta Pav­la Nová­ka. Grand Prix se v sou­tě­ži neu­dě­lu­je kaž­dý rok, ale pou­ze mimo­řád­ným sta­veb­ním poči­nům, jde o šes­tou cenu udě­le­nou v sou­tě­ži, kte­rá se letos kona­la 17. rokem.

Letiste_senegal

Novinky | 29. 01. 2019

Chystáme se na dodávku modulárních letišť do Senegalu

Cel­kem pět regi­o­nál­ních letišť dodá fir­ma Transcon do zápa­do­af­ric­ké­ho Sene­ga­lu. Modu­lár­ní haly letišť dodá naše fir­ma KOMA MODULAR.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.