KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 23. 07. 2019

Praha má novou modulární oázu: Manifesto Market Smíchov

Nové Mani­fes­to 2 na Smíchově.

Novinky | 15. 07. 2019

Modulární zázemí pro Monínec

Modu­lár­ní objek­ty pro­ka­zu­jí své výho­dy i jako záze­mí pro růz­né spor­tov­ní akti­vi­ty. Ten­to­krát jsme vybu­do­va­li modu­lár­ní sesta­vu v are­á­lu Moní­nec pro fir­mu TRI­GE­MA. Záze­mí slou­ží v zimě jako půj­čov­na lyžař­ských potřeb a lyžař­ská ško­la a v létě pro růz­né oudo­ro­vé akti­vi­ty včet­ně půj­čov­ny kol a koloběžek.

Novinky | 12. 07. 2019

Backhaus Kutzer Erbendorf

Pekár­na Kut­zer v Erben­dor­fu, Němec­ko s Drive-in.

Novinky | 12. 07. 2019

Postavili jsme modulární záchytku v Jihlavě.

Modu­lár­ní záchyt­ka v Jihlavě.

Novinky | 05. 06. 2019

Otevřeli jsme kavárnu POTMĚ

kavár­na POTMĚ, Nadač­ní fond Čes­ké­ho roz­hla­su, Svět­lu­š­ka, slav­nost­ní otevření

Novinky | 20. 05. 2019

Stavbou roku Zlínského kraje je náš EXPO pavilon

Pře­mís­tě­ný EXPO pavi­lon, kte­rý jsme upra­vi­li na mul­ti­funkč­ní budo­vu pro gale­rii a síd­lo naší fir­my zís­kal nej­vyš­ší cenu v sou­tě­ži Stav­ba roku 2018 Zlín­ské­ho kra­je, Grand Prix archi­tek­ta Pav­la Nová­ka. Grand Prix se v sou­tě­ži neu­dě­lu­je kaž­dý rok, ale pou­ze mimo­řád­ným sta­veb­ním poči­nům, jde o šes­tou cenu udě­le­nou v sou­tě­ži, kte­rá se letos kona­la 17. rokem.

Novinky | 29. 01. 2019

Chystáme se na dodávku modulárních letišť do Senegalu

Cel­kem pět regi­o­nál­ních letišť dodá fir­ma Transcon do zápa­do­af­ric­ké­ho Sene­ga­lu. Modu­lár­ní haly letišť dodá naše fir­ma KOMA MODULAR.

Novinky | 04. 11. 2018

City moduly v roce 2018

Konec jara a léto jsou obdo­bím fes­ti­va­lů a růz­ných kul­tur­ních akcí, kde jsou CITY modu­ly hoj­ně vyu­ží­vá­ny. Zmiň­me tedy ale­spoň někte­ré objekty.

Novinky | 18. 10. 2018

KOMA postavila solidární hotel v centru Paříže

Dal­ší krás­nou ilu­stra­cí toho, jak mohou být modu­lár­ní stav­by nápo­moc­né i lidem v tís­ni, je pro­jekt mezi­ná­rod­ní huma­ni­tár­ní orga­ni­za­ce Auro­re, kte­rá se roz­hod­la posta­vit v cen­t­ru Paří­že, pří­mo u řeky Sei­ny, modu­lár­ní budo­vu pro byto­vé účely.

Novinky | 18. 10. 2018

KOMA MODULAR má nové sídlo

ÚSPĚŠ­NÝ PAVI­LON EXPO 2015 JE ZPĚT VE VIZOVICÍCH!

Novinky | 01. 10. 2018

Den architektury 2018 ve Vizovicích

V sobo­tu 29. 9. 2018 jsme ote­vře­li brá­ny naší fir­my širo­ké odbor­né veřej­nos­ti v rám­ci Dnů archi­tek­tu­ry. Za veli­ké­ho zájmu jsme uspo­řá­da­li tři komen­to­va­né pro­hlíd­ky v našem Cen­t­ru modu­lár­ní architektury.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.